ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παροσα σμβαση Προστασας Προσωπικν Δεδομνων καλπτει λα τα προσωπικ δεδομνα των επισκεπτν / χρηστν / μελν που συλλγει η Εταιρα μας, κατ τη διρκεια επσκεψης και χρσης των υπηρεσιν και των σελδων του δικτυακο τπου provident-movers.com. Επσης, η παροσα σμβαση καλπτει τις προποθσεις συλλογς, επεξεργασας και διαχερισης των προσωπικν δεδομνων των επισκεπτν / χρηστν / μελν απ το provident-movers.com προς τις τυχν συνδεδεμνες εταιρεες με αυτ. Η παροσα σμβαση δεν καλπτει σε καμα περπτωση τη σχση μεταξ των επισκεπτν / χρηστν / μελν του provident-movers.com και οποιανδποτε υπηρεσιν που δεν υπκεινται στον λεγχο /και την ιδιοκτησα του provident-movers.com.
Δεδομνης της φσης και του γκου του Διαδικτου, υπ οποιεσδποτε συνθκες, συμπεριλαμβανομνης και της περπτωσης αμλειας, το provident-movers.com δεν ευθνεται για οποιασδποτε μορφς ζημα υποστε ο επισκπτης / χρστης των σελδων, υπηρεσιν, επιλογν και περιεχομνων του provident-movers.com στις οποες προβανει με δικ του πρωτοβουλα και με τη γνση των ρων του παρντος...
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το provident-movers.com συλλγει προσωπικ δεδομνα α) ταν ο επισκπτης / χρστης εγγρφεται στις υπηρεσες του β) ταν χρησιμοποιε τα προντα / και τις υπηρεσες του και γ) ταν επισκπτεται τις σελδες του /και εισρχεται στα προωθητικ / διαφημιστικ προγρμματ του.
Κατ την εγγραφ του επισκπτη / χρστη στο provident-movers.com οι ζητομενες πληροφορες εναι οι εξς : νομα, Επθετο, Οδς, Αριθμς, Πλη, Τ.Κ., Τηλφωνο, τος γννησης, Επγγελμα, Διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (e-mail). Το provident-movers.com χρησιμοποιε τα προσωπικ δεδομνα των επισκεπτν / χρηστν / μελν για τρεις γενικος λγους:
· την ενημερωτικ υποστριξη των πελατν / χρηστν του και την επιλογ του περιεχομνου που τους προσφρει, οτως στε να εναι συναφς με τις γενικς τους προτιμσεις
· την ικανοποηση των εκστοτε απαιτσεων των πελατν / χρηστν του σχετικ με τις υπηρεσες και τα προντα / υπηρεσες που διατθενται απ και μσω του provident-movers.com
· την ενημρωση τους σχετικ με νες προσφορς υπηρεσιν και προντων.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ /ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το provident-movers.com δνει το δικαωμα στους χρστες / μλη να διαγρψουν τα προσωπικ τους δεδομνα, να διορθσουν /και ενημερσουν τα προσωπικ τους δεδομνα /και να αδρανοποισουν την εγγραφ τους, αν πσα χρονικ στιγμ, επισκεπτμενοι απλς την σχετικ υπηρεσα του provident-movers.com.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
To provident-movers.com δεσμεεται να μην προβε σε πληση, ενοικαση καθοιονδποτε τρπο δημοσευση /και κοινοποηση των προσωπικν δεδομνων των επισκεπτν / χρηστν / μελν του σε καννα τρτο φορα. Το provident-movers.com μπορε να διοχετεσει προσωπικ δεδομνα των επισκεπτν / χρηστν / μελν του σε τρτα νομικ /και φυσικ πρσωπα μνο εν :
· χει τη ρητ συγκατθεση των επισκεπτν / χρηστν / μελν για τη διοχτευση προσωπικν δεδομνων
· Η διοχτευση των προσωπικν δεδομνων προς νομικ /και φυσικ πρσωπα που συνεργζονται με το provident-movers.com καθσταται αναγκαα για την υλοποηση των επιθυμιν /και παραγγελιν των χρηστν / μελν. Τα νομικ και φυσικ πρσωπα που συνεργζονται με το provident-movers.com χουν το δικαωμα να επεξεργζονται τα προσωπικ δεδομνα που οι χρστες/μλη του provident-movers.com καταθτουν σε αυτ μνο στο βαθμ που εναι απλυτα αναγκαος για την παροχ υποστριξης προς το provident-movers.com.
· Επιτσσεται λγω συμμρφωσης με τις σχετικς διατξεις του νμου και προς τις αρμδιες και μνο αρχς.
COOKIES
Το provident-movers.com μπορε να χρησιμοποιε cookies για την αναγνριση του επισκπτη / χρστη ορισμνων υπηρεσιν και σελδων του . Τα cookies εναι μικρ αρχεα κειμνου που αποθηκεονται στο σκληρ δσκο κθε επισκπτη / χρστη και δεν λαμβνουν γνση οποιουδποτε εγγρφου αρχεου απ τον υπολογιστ του. Χρησιμοποιονται μνο για τη διευκλυνση πρσβασης του επισκπτη / χρστη σε συγκεκριμνες υπηρεσες του provident-movers.com και για στατιστικος λγους προκειμνου να καθορζονται οι περιοχς στις οποες οι υπηρεσες του provident-movers.com εναι χρσιμες δημοφιλες για λγους marketing. Ο επισκπτης / χρστης του provident-movers.com μπορε να ρυθμσει το διακομιστ (browser) του κατ ττοιο τρπο στε ετε να τον προειδοποιε για τη χρση των cookies σε συγκεκριμνες υπηρεσες του provident-movers.com, ετε να μην επιτρπει την αποδοχ της χρσης cookies σε καμα περπτωση. Σε περπτωση που ο επισκπτης / χρστης των συγκεκριμνων υπηρεσιν και σελδων του provident-movers.com δεν επιθυμε την χρση cookies για την αναγνριση του δεν μπορε να χει περαιτρω πρσβαση στις υπηρεσες αυτς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για τη χρση των υπηρεσιν ηλεκτρονικο εμπορου του provident-movers.com απ τον επισκπτη / χρστη ζητονται τα εξς στοιχεα : Ονοματεπνυμο/ Επωνυμα Επιχερησης - Διεθυνση φυσικο προσπου /δρα επιχερησης - ΤΚ - Τηλφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πλη - Χρα - Στοιχεα Πιστωτικς Κρτας . Τα ανωτρω στοιχεα απαιτονται και για την κδοση των σχετικν παραστατικν (φορολογικν) και διατηρονται στο οικονομικ αρχεο του provident-movers.com. Το provident-movers.com μπορε να αξιοποιε - επεξεργζεται τα στοιχεα που συλλγονται κατ τις συναλλαγς των χρηστν προκειμνου να καταγρφει τα αγοραστικ ενδιαφροντα του συναλλασσμενου και να προβανει σε νες προσφορς, εκτς αν ο χρστης/ μλος των υπηρεσιν αυτν ζητσει να μη γνονται ττοιου εδους προσφορς. Τα στοιχεα που αφορον τα αγοραστικ ενδιαφροντα του επισκπτη / χρστη ουδποτε δνανται να γνωστοποιηθον σε τρτους εκτς των ρητ αναφερμενων στην παροσα σμβαση εξαιρσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Η Πιστωτικ Κρτα που ο επισκπτης / χρστης θα χρησιμοποισει για την εξφληση υπηρεσιν / συνδρομν του provident-movers.com, χρενεται μνο για μα φορ και μνο για τη συγκεκριμνη συναλλαγ εκτς κι αν ο επισκπτης / χρστης χει επιλξει την αυτματη χρωση της πιστωτικς του κρτας κθε φορ που ανανενεται η συνδρομ του η υπηρεσα στην οποα συμμετχει. To provident-movers.com δεν ευθνεται για τους ρους χρσης προσωπικν δεδομνων που υιοθετον οι χρηματοπιστωτικο οργανισμο με τους οποους συνεργζεται για την ολοκλρωση των εμπορικν συναλλαγν.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL)
Για την παραχρηση στον επισκπτη / χρστη ηλεκτρονικς διεθυνσης για την πρσβαση σε συγκεκριμνες υπηρεσες του provident-movers.com, ζητονται τα εξς στοιχεα : νομα, Επθετο, Οδς, Αριθμς, Πλη, Τ.Κ., Τηλφωνο, τος γννησης, Επγγελμα, Διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (e-mail). Τα στοιχεα αυτ ουδποτε γνωστοποιονται σε τρτους εκτς των ρητ αναφερμενων εξαιρσεων στην παροσα σμβαση, εν ο κτοχος της ηλεκτρονικς διεθυνσης οφελει να διαφυλσσει τη μυστικτητα του κωδικο πρσβασης σε αυτν και να μην τον γνωστοποιε σε τρτους. Το provident-movers.com δεν ελγχει το περιεχμενο των ηλεκτρονικν μηνυμτων που αποστλλονται απ και προς τους επισκπτες / χρστες μσω της παρεχμενης απ το provident-movers.com ηλεκτρονικς διεθυνσης. Το provident-movers.com διατηρε αρχεο με τις ανωτρω ηλεκτρονικς διευθνσεις και μπορε να αποστλλει μηνματα ενημερωτικο και οικονομικο χαρακτρα στους κατχους των ηλεκτρονικν διευθνσεων εκτς εν οι τελευταοι δεν επιθυμον κτι ττοιο. Η εκστοτε χρση της ηλεκτρονικς διεθυνσης απ τον κτοχο της συνοδεεται απ ενημερωτικ σημεωμα που τον πληροφορε για την προστασα των στοιχεων που αποστλλει λαμβνει και την αντιμετπιση τυχν προβλημτων.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (ONLINE HELP DESK)
Το provident-movers.com μπορε να καταγρφει το περιεχμενο των μηνυμτων που αποστλλονται απ τους επισκπτες / χρστες των σχετικν υπηρεσιν αποκλειστικ για τη διαπστωση παραβσεων των ρων χρσης τους πως προβλπεται ειδικτερα στους ρους Χρσης και για κανναν λλο σκοπ. Το provident-movers.com δε δναται να γνωστοποισει σε τρτους το περιεχμενο των σχετικν μηνυμτων εκτς αν ο συντκτης τους συναινε.

'ΔΕΣΜΟΙ' (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το provident-movers.com περιλαμβνει links ("δεσμος") προς λλους δικτυακος τπους (sites) τα οποα δεν ελγχονται απ το διο αλλ απ τους τρτους φορες (φυσικ νομικ πρσωπα) . Σε καμα περπτωση δεν ευθνεται το provident-movers.com για τους ρους Προστασας των Προσωπικν Δεδομνων των επισκεπτν / χρηστν τους οποους οι φορες αυτο ακολουθον .
 
IP ADDRESSES
H διεθυνση IP μσω της οποας ο Η/Υ του επισκπτη/χρστη χει πρσβαση στο Διαδκτυο και στη συνχεια στο provident-movers.com κρατεται για τεχνικος λγους και αξιοποιεται αποκλειστικ και μνο για την συγκντρωση στατιστικν στοιχεων.
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
To provident-movers.com , και οι παρεχμενες απ αυτ υπηρεσες , απευθνονται σε ενλικες. Παρλα αυτ η απλ περιγηση στις εν μρει σελδες εναι επιτρεπτ σε λους.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχεριση και προστασα των προσωπικν δεδομνων του επισκπτη/ χρστη των υπηρεσιν του provident-movers.com υπκειται στους ρους του παρντος τμματος καθς και στις σχετικς διατξεις της ελληνικς νομοθεσας (Ν. 2472/1997 για την προστασα του ατμου και την προστασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα πως χει συμπληρωθε με τις αποφσεις του Προδρου της Επιτροπς Προστασας Προσωπικν Δεδομνων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το ρθρο 8 του Ν. 2819/2000 πως και το Νμο 2774/1999 και του ευρωπακο δικαου (οδηγες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρντες ροι διατυπνονται λαμβανομνων υπψη τσο της ραγδαας ανπτυξης της τεχνολογας και ειδικτερα του Διαδικτου σο και του υπρχοντος - αν και μη πλρως ανεπτυγμνου - πλγματος νομικν ρυθμσεων σχετικ με τα ζητματα αυτ. Σε αυτ το πλασιο, οποιαδποτε ενδεχμενη σχετικ ρθμιση θα αποτελσει αντικεμενο του παρντος τμματος. Σε κθε περπτωση το provident-movers.com διατηρε το δικαωμα αλλαγς των ρων προστασας των προσωπικν δεδομνων κατπιν ενημρωσης των επισκεπτν/χρηστν και μσα στο υπρχον και ενδεχμενο νομικ πλασιο. Εν κποιος επισκπτης/χρστης δε συμφωνε με τους ρους προστασας των προσωπικν δεδομνων που προβλπονται στο παρν οφελει να μη χρησιμοποιε τις υπηρεσες του provident-movers.com. 
| | Developed By : e-Red Web -